Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
pracovní dny 7:30-15:30
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Reklamační řád
Reklamační řád

Tento reklamační řád upřesňuje postup zákazníka a společnosti DUKE JABLONEC s.r.o., IČ: 62242491, se sídlem U Háskových vil 3973/13, 466 02  Jablonec nad Nisou (dále jen „prodávající“) v případě, že přes veškeré úsilí společnosti DUKE JABLONEC s.r.o. o zachování vysoké kvality nabízených výrobků vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Práva a povinnosti prodávajícího a zákazníka ohledně záruky prodávajícího za jakost výrobků při převzetí a práva zákazníka z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád se uplatní pouze v případě, že zákazníkem je spotřebitel. Pro vztahy s ostatními odběrateli se uplatní pravidla obsažená ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti DUKE JABLONEC s.r.o.


Článek I. Péče o výrobky

Kapkové testery pro rodinné bazény:

 • Lahvičky s činidly po použití ihned uzavírejte a dbejte, aby uzávěry nebyly navzájem zaměňovány! Barva uzávěru odpovídá barvě lahvičky.
 • Kelímky a víčka po použití ihned vymyjte čistou vodou. Doporučuje se kelímky pravidelně omývat mýdlovým roztokem. Po tomto omytí se kelímky dobře opláchnou a ponechají minimálně 1 hodinu v bazénové vodě. Znečištění kelímků může ovlivnit správnost stanovení!
 • Tester nenechávejte zbytečně na slunci!
 • Tester skladujte v původních obalech v chladu a suchu (5 – 20 °C) odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
 • Tester skladujte tak, aby plastové lahvičky s činidly byly ve svislé poloze dnem dolů.
 • Při práci s činidly zohledněte informace uváděné v bezpečnostních listech.

Soupravy a sady pro kotelny, bazény a pitné a technologické vody:

 • Lahvičky s činidly po použití ihned uzavírejte a dbejte, aby uzávěry nebyly navzájem zaměňovány.
 • Po každém použití zkumavky ihned vymyjte nejlépe destilovanou vodou nebo změkčenou vodou z katexu.
 • Komparátory chraňte před mechanickým poškozením, před trvalým přímým slunečním zářením a před mrazem.
 • Celou soupravu nebo sadu chraňte před sálavým teplem a teplotami pod 5°C a nad 40°C.
 • Komparátory a návody je možné omývat vlažnou vodou se saponátem.
 • K čištění nikdy nepoužívejte mycí prostředky, které obsahují písek nebo jiná abraziva!
 • K čištění nikdy nepoužívejte automatickou myčku!
 • K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla!
 • Plastové lahvičky s činidly skladujte pouze v obalech výrobce a ve svislé poloze!
 • Při práci s činidly zohledněte informace uváděné v bezpečnostních listech.

Náhradní činidla:

 • Lahvičky s činidly po použití ihned uzavírejte a dbejte, aby uzávěry nebyly navzájem zaměňovány!
 • Plastové lahvičky s činidly skladujte pouze v obalech výrobce a ve svislé poloze.
 • Náhradní činidla skladujte v původních obalech v chladu a suchu (5 – 20 °C) odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
 • Při práci s činidly zohledněte informace uváděné v bezpečnostních listech.

V případě poškození výrobku, výrobek svépomocí neopravujte, jinak ztrácíte nárok na zákonnou reklamaci!


Článek II.  Odpovědnost prodávajícího

Prodávající odpovídá zákazníkovi, že výrobek při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník výrobek převzal:

1. má výrobek vlastnosti, které si prodávající a zákazník ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
2. se výrobek hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá,
3. je výrobek v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
4. výrobek vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Článek III.  Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí těmito principy:

1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u výrobku v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

2. Výrobek má vadu, pokud nemá vlastnosti stanovené v čl. II. Za vadu však nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození zákazníkem, či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

3. Má-li výrobek vady, může zákazník požadovat i dodání nového výrobku bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti výrobku, může zákazník požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může zákazník odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

4. Právo na dodání nového výrobku nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

5. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového výrobku bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

6. Zákazník není oprávněn uplatnit právo z vady zejména jestliže:

 •  zákazník před převzetím výrobku věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu výrobku sám způsobil,
 •  u výrobku prodávaného za nižší cenu se jedná o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 •  vada spočívá v opotřebení výrobku způsobeným obvyklým užíváním zboží.

 

Článek IV.  Místo a způsob uplatnění reklamace

1. Zákazník může uplatnit reklamaci přímo v sídle společnosti DUKE JABLONEC s.r.o. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného výrobku prokazuje zákazník nákupním dokladem.

2. Zboží musí být k reklamaci předloženo čisté. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v nepřijatelném stavu (špinavé, apod.) bude reklamace vyřešena ihned zamítnutím.

3. Pověřený pracovník prodávajícího je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsobu řešení reklamace zákazník požaduje (zahájení reklamačního řízení), kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace (ukončení reklamačního řízení).

 

Článek V.  Lhůty pro uplatnění reklamace

1. Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí výrobku. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení výrobku nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu výrobku a může být důvodem zamítnutí reklamace.

2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

3. Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného výrobku řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem na delší době). O způsobu vyřízení reklamace rozhodně pověřený pracovník prodávajícího.


Článek VI.  Řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR 
Štěpánská 567/15
120 00  Praha 2
Email: adr@coi.cz
Internetová adresa: adr.coi.cz
 
Spotřebitel při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

           

     

Kde nás najdete

U Háskových vil 13
466 02  Jablonec nad Nisou

Kontakty
Logo
DUKE JABLONEC s.r.o.
pracovní dny 7:30-15:30
© 2021 DUKE JABLONEC s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz